game details

results

place name time lpm apm
1tsukasashiro186.618016.718640009.0023
1kuu1810186.618014.660952009.0023
2Bot [tsukasashiro]119.415010.048968006.5318
2Bot [kuu1810]186.61809.902568005.7872